Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Studio Lotus

 

 1. Begrippen

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Studio Lotus gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Studio Lotus zijn hier te downloaden.

1.3 Deelnemer: degene die een door Studio Lotus georganiseerde Workshop, volgt c.q. wenst te volgen bij Studio Lotus.

1.4 Studio Lotus: is gevestigd in Leusden aan Barbeel 29 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer xxxxxx (zo snel mogelijk nader in te vullen).

1.5 Vijf/Tienlessenkaart: een 5- of 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Studio Lotus.

1.7 Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Studio Lotus.

1.8 Website: de website van Studio Lotus www.studiolotus.nl

1.9 Workshop: een bij Studio Lotus te geven of gegeven workshop.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lessenkaarten, Losse Lessen en Workshops bij Studio Lotus. Door deelname aan een Losse Les, Lessenkaart of Workshop verklaart de Student/Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Studio Lotus kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Studio Lotus zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

 1. Lessenkaart en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Vijf- of Tien-lessenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Lessenkaart kan gebruikt worden op het moment dat Studio Lotus het verschuldigde bedrag voor de lessenkaart of losse les van de Student heeft ontvangen.

3.3 Studio Lotus geeft de volgende kaarten uit, ter keuze van de Student:

VIJFLESSENKAART

Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 8 weken gebruikt te worden.

TIENLESSENKAART

Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.

 LOSSE LES

Dit is een éénmalige, door een Student te betalen en te volgen les, bij Studio Lotus.

 

 1. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Workshop, Lessenkaart of Losse les moet voorafgaand aan de workshop of les betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, of in contante (gepaste betaling) voor aanvang van de les.

4.2 De geldende prijzen voor lessen en workshops staan altijd op de Website van Studio Lotus. Studio Lotus behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

 

 1. Lesrooster

5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Studio Lotus behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd per vermelding op de Website en/of per e-mail.

5.2 Studio Lotus behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Bij annulering mag de Student de les op een ander moment, in overleg, inhalen.

5.3 Studio Lotus behoudt zich het recht om voor vakantie en op feestdagen de deuren te sluiten. Deze data kunnen anders zijn dan de schoolvakanties. Vakantiedata zullen tijdig op de website worden vermeld.

 

 1. Opschorting van lessenkaart

6.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student de Lessenkaart voor een periode van maximaal drie maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Studio Lotus en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@studiolotus.nl

 

 1. Deelname en Betaling Workshop en Inschrijfgeld

7.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Studio Lotus het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.

7.2 Voor sommige Workshops kan een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” gelden . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

 1. Workshop: Rooster en Annulering

8.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Studio Lotus behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd per vermelding op de Website en/of per e-mail.

8.2 Studio Lotus behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.

8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@studiolotus.nl

8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Studio Lotus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, bij, of verzorgd door, Studio Lotus.

9.2 Studio Lotus werkt met een gekwalificeerde docent en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop, bij, of verzorgd door, Studio Lotus, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Studio Lotus adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of Workshop.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

 1. Persoonsgegevens

10.1 Studio Lotus verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio Lotus gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Studio Lotus gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio Lotus en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio Lotus, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@studiolotus.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Studio Lotus gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Studio Lotus geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden van een Workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Studio Lotus zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort of Leusden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amersfoort of in provincie Utrecht.